නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
කොටමුුදුන මහ විද්‍යාලය කොටමුදුන, පස්සර.  +94 556 510 408
නිශ්ශංක මධ්‍ය මහා  විද්‍යාලය බඩල්කුඹුර. +94 552 250 411
මැදිරිය රාජ්‍යානන්ද මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය නක්කල, මොනරාගල. +94 555 610 508
හිගුරුකඩුව මහ විද්‍යාලය හිගුරුකඩුව, පස්සර. +94 553 558 351
ඇත්තලාමුල්ල කනිටු විද්‍යාලය වෙහෙරගොඩ, බඩල්කුඹුර. +94 719 891 892
උඩගංගොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මඩුකොටන්අරාව, බඩල්තුඹුර. +94 553 557 032
ඇත්පට්ටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ඇත්පට්ටිය, පස්සර. +94 777 651 933 
ශ්‍රි පේමානන්ද මහා විද්‍යාලය කරවිල, බඩල්කුඹුර. +94 555 689 105
කිරවානාගොඩ කණිටු විද්‍යාලය කිරවානාගොඩ, බඩල්තුඹුර. +94 716 351 464
ගල්ලබ කණිටු විද්‍යාලය වෑ කුඹුර, බඩල්කුඹුර. +94 554 902 605
ගැඩවිල කණිටු විද්‍යාලය ගැඩවිල, බඩල්තුඹුර. +94 716 635 378 
බෝගහපැලැස්ස කණිටු විද්‍යාලය බෝගහපැලැස්ස, බඩල්තුඹුර.  +94 716 021 625
මඩුකොටන්අරාව මහ විද්‍යාලය මඩුකොටන්අරාව, බඩල්තුඹුර. +94 555 610 409 
මඩුගස්මුල්ල කණිටු විද්‍යාලය මඩුගස්මුල්ල, බඩල්කුඹුර. +94 716 816 844
මියනකදුර මහ විද්‍යාලය මියනකදුර, පස්සර. +94 555 677 087 
මුතුතෙලියාව මහ විද්‍යාලය මුතුතෙලියාව, බඩල්තුඹුර. +94 713 916 593 
රණුගල්ල කණිටු විද්‍යාලය රණුගල්ල, පස්සර. +94 555 652 980 
වරාදොල කණිටු විද්‍යාලය වරාදොළ, පස්සර. +94 555 610 407 
වෙහෙබැදිතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලය වෙහෙබැදිතැන්න, බඩල්කුඹුර. +94 768 796 993
ලුණුගල යෝධවැව මහවිද්‍යාලය ලුණුගල ජනපදය, බුත්තල. +94 555 610 506 
අලුපොත මුස්ලිම් මහ විද්‍යාලය අල්පොත, බඩල්කුඹුර. +94 554 901 512 
කටුගහගල්ගේ කණිටු විදයාලය කටුගහගල්ගේ, බුත්තල. +94 779 300 668 
හෙලතුන්තල කණිටු විද්‍යාලය හෙලතුක්තල, බඩල්කුඹුර. +94 718 400 399 
වෛකුඹුර දෙමළ විද්‍යාලය 8 කණුව, බඩල්කුඹුර. +94 779 011 475 
දේවතුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය දේවතුර, පස්සර. +94 728 607 270
කන්දහේන 02 දෙමළ විද්‍යාලය කන්දහේන, දේවතුර.. +94 774 381 758 
කන්දහේන 01 දෙමල කණිටු විද්‍යාලය කන්දහේන, දේවතුර. +94 776 122 694 
මාලිගාතැන්න මහ විද්‍යාලය මාලිගාතැන්න, බඩල්කුඹුර. +94 719 658 942
තැන්නෙකුඹුර දෙමළ විද්‍යාලය තැන්නෙකුඹුර, පස්සර. +94 728 580 036
ගමේවෙල දෙමළ කණිටු  විද්‍යාලය ගමේවෙල, පස්සර.. +94 779 787 379 
මීගහමඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මීගහමඩ, බඩල්කුඹුර. +94 728 394 908 
මීගහයාය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මිගහයාය, බඩල්කුඹුර. +94 557 750 311
කෙසෙල්කොටුව කණිටු විද්‍යාලය තලාවගම, බඩල්කුඹුර. +94 715 125 871 
තැන්නෙයාය කණිටු  විද්‍යාලය පල්ලෙගම, බඩල්කුඹුර.. +94 555 613 603
කලුගහවාඩිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කලුගහවාඩිය, බඩල්කුඹුර.. +94 553 050 891
නිශ්ශංක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බඩල්කුඹුර.  +94 724 149 962
අලුපොත මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අලුපොත, බඩල්තුඹුර. +94 718 065 606
මුතුකෙලියාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මුතුගෙලියාව, බඩල්කුඹුර. +94 718 072 735
මැදිරිය රාජ්‍යානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය නක්කල, මොණරාගල. +94 716 563 565

News & Events

Scroll To Top