නම ලිපිනය
1 ගුරුමඩ ප්‍රජා මූල සංවිධානය මඩුකොටන්අරාව, බඩල්කුඹුර
2 හෙලතුන්තල ප්‍රජාමුල සමතිය මඩුකොටන්අරාව, බඩල්කුඹුර
3 දීප්ත ප්‍රජා මුල සංවිධානය කොටමුදුන,පස්සර
4 තිස්සපුර අවමංගල්‍යාධාර සමතිය තිස්සපුර,නක්කල
5 උදය එක්සත්  අවමංගල්‍යාධාර සමතිය රණුගල්ල,කොටමුදුන, පස්සර
6 කන්ඩින්වත්ත ප්‍රජා මුල සමතිය  මඩුකොටන් අරාව බඩල්කුඹුර
7 ඇල්වත්ත ප්‍රජා මූල සංවිධානය මඩුකොටන් අරාව බඩල්කුඹුර
8 එක්සත් (අවමංගල්‍යාධාර)සුභසාධක සමිතිය මඩුකොටන් අරාව බඩල්කුඹුර
9 අංකඩ වරාදොළ කුඩා සංවර්ධන සමිතිය අංකඩ, වරාදොළ, ගමේවෙල
10 දේවතුර තේ සමිතිය දේවතුර, මියනකඳුර
11 සරණංකර සුභසාධක සමිතිය මඩමගම, බඩල්කුඹුර
12 රණුගල්ල එක්සත් මරණාධාර සමිතිය නෙළුව, කොටමුදුන , පස්සර
13 නිදහස් ස්වේච්ඡා සංවිධානය නෙළුව, කොටමුදුන , පස්සර
14 සරණ සුභසාධක සංගමය ඇල්ල, කරවිල, බඩල්කුඹුර
15 කොටමුදුන කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිතිය අමුණූමුල්ල, කොටමුදුන, පස්සර
16 මියන කඳුර කුඩා තේ වතු සමිතිය වැලිබිස්ස, දේවතුර,
17 වත්තේයාය මරණාධාර සමිතිය පහළ තුන්තල,වෙහෙරගොඩ,බඩල්කුඹුර
18 මයියොක්කාවත්ත තේ වතු සංවර්ධන සමිතිය මයියොක්කාවත්ත, ගමේවෙල
19 ධම්සිරි දහම් වැඩිහිටි සමිතිය කරඳගම, බඩල්කුඹුර
20 තේරප්පහුව දීප්ති රබර් සුබ සාධක සමිතිය 16කණුව,නක්කල
21 ශ්‍මහජන ආධාර ලාභීන්ගේ හා වැඩිහිටි දීමනා ලාභීන්ගේ සුබසාධක සමිතිය ගමේවෙල හංදිය,පස්සර
22 පාරමී සුබසාධක සමිතිය ඉහළ මඩුගහපට්ටිය, බඩල්කුඹුර
23 සරණ සුභ සාධක සමිතිය ඇල්ල,කරවිල, බඩල්කුඹුර
24 පුබුදු මරණාධාර සමිතිය වාසනාපුර,නක්කල
25 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ,පුස්සැල්ලාව,බඩල්කුඹුර
26 හරිත සුබ සාධක සමිතිය පුස්සැල්ලාව,බඩල්කුඹුර
27 සුචරිත වර්ධන වැඩිහිටි සමිතිය රණුගල්ල, කොටමුදුන, පස්සර
28 පුබුදු මරණාධාර සමිතිය කරවිල, බඩල්කුඹුර
29 හෙළතුන්තල සමාජ සුබ සාධන රබර් සංසදය හෙළතුන්තල,බඩල්කුඹුර
30 අමරණීය සුභසාධක සමිතිය වෙහෙරගොඩ,බඩල්කුඹුර
31 දිනිදු ඇල්වත්ත රබර් සුබ සාධක සමිතිය ඇල්වත්ත,මඩුකොටන්අරාව,බඩල්කුඹුර
32 කඩියන්තලාව සුභසාධක රබර් සංසදය අළුපොත,බඩල්කුඹුර.
33 සරණංකර සුභ සාධන සමිතිය කරඳවත්ත, බඩල්කුඹුර
34 වත්තේයාය නෙත්මි සුබ සාධන රබර් සංසදය වත්තේයාය,වෙහෙරගොඩ,බඩල්කුඹුර
35 මයියොක්කාවත්ත පිබිදෙන සුබ සාධන රබර් සංසදය මයියොක්කාවත්ත, ගමේවෙල
36 අරුනළු සුබ සාදන රබර් සංසදය යටිමුල්ල,කරඳගම,බඩල්කුඹුර
37 සුමඟ එක්සත් සුභ සාධන සමිතිය කොටමුදුන,පස්සර
38 සුපිපි මිතුරු කවය සුබ සාධක සමිතිය මඩුකොටන් අරාව,බඩල්කුඹුර
39 සමඟි සුභ සාධන සමිතිය වෑ කුඹුර,බඩල්කුඹුර.
40 වරාදොළ සුභ සාධන සමිතිය වරාදොල,ගමේවෙල, පස්සර
41 සරණ  සුභ සාධන සමිතිය අතල, බඩල්කුඹුර
42 එක්සත් සුභ සාධන සමිතිය යාකුරාව, බඩල්කුඹුර
43 දකුන සුභ සාධන සමිතිය ලුණුගල ජනපදය, බුත්තල
44 කිරිගල්පොත්ත සුබ සාධන රබර් සංසදය කිරිගල්පොත්ත, කොටමුදුන,පස්සර
45 එක්සත් සුභ සාධන සමිතිය ලුණුගල ජනපදය, බුත්තල
46 අරලිය සුභ සාධන සමිතිය ලුණුගල ජනපදය, බුත්තල
47 එකමුතු සුභ සාධන සමිතිය බෝගහපැලැස්ස, නාරංවත්ත, බඩල්කුඹුර
48 ඕලු සුබ සාධන රබර් සමිතිය අතල,බඩල්කුඹුර
49 මොරටුවගම සුබ සාධන රබර් සංසදය රිටිගහබැද්ද, මොරටුවගම,බුත්තල
50 නාරංවත්ත සුහද සුබ සාධක රබර් සංසදය පිහිල්ල වත්ත,බඩල්කුඹුර
51 ඇත්තලාමුල්ල,සුබ සාධන රබර් සමිතිය ඇත්තලාමුල්ල,වෙහෙරගොඩ,බඩල්කුඹුර
52 කෙසෙල් කොටුව සමාජ සුබ සාධන රබර් සමිතිය කෙසෙල් කොටුව,තලාවගම,බඩල්කුඹුර.
53 හරිත ප්‍රජාමූල සුබ සාධක සංගමය කොටමුදුන,පස්සර

News & Events

Scroll To Top