නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බඩල්කුඹුර තැපැල් කාර්යාලය බඩල්කුඹුර +94 552 250 225
බෝගහපැලැස්ස උප තැපැල් කාර්යාලය නාරංවත්ත, පල්ලම්පාර +94 554 924 239
කරඳගම උප තැපැල් කාර්යාලය කරඳගම +94 554 921 454
වෙහෙරගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය වෙහෙරගොඩ +94 758 390 054
මඩුකොටන්අරාව උප තැපැල් කාර්යාලය මඩුකොටන්අරාව +94 552 250 150
කරවිල උප තැපැල් කාර්යාලය කරවිල +94 711 653 202
අළුපොත උප තැපැල් කාර්යාලය අළුපොත +94 552 250 479

News & Events

Scroll To Top