නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බඩල්කුඹුර පොලීස් ස්ථානය බුත්තල පාර, බඩල්කුඹුර

+94 552 250 22

පස්සර පොලීස් ස්ථානය පස්සර

+94 552 288 22

බුත්තල පොලීස් ස්ථානය බුත්තල

+94 552 273 922

මොනරාගල පොලීස් ස්ථානය මොනරාගල

+94 552 276 222

News & Events

Scroll To Top