• අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මොනරාගල
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව 
  • ඌව පළාත් සභාව
  • ප්‍රාදේශීය සභාව - බඩල්කුඹුර
  • ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය - බඩල්කුඹුර
  • ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - බඩල්කුඹුර
  • වන සංරක්ෂණ කාර්යාලය - මොනරාගල
  • පොලිසීය - බඩල්කුඹුර, බුත්තල, මොනරාගල, පස්සර

News & Events

Scroll To Top