ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශිය රෝහල  බඩල්කුඹුර  +94 552 250 261
හිගුරුකඩුව ප්‍රාදේශීය රෝහල හිගුරුකඩුව  +94 472 280 019
දේවතුර බෙහෙත් ශාලාව දේවතුර  +94 712 219 332

News & Events

Scroll To Top