පොදු දුරකථනය

+94 552 250 236

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
එන්.ජි.එම.එස්. කුමාර මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 552 250 044  +94 552 250 125
   සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්    
එම්.ඩී. සමන්ත මහතා ගණකාධිකාරි +94 552 250 125 +94 552 250 125 
කේ.එස්. මදුෂානී රංගනී මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්) +94 553 564 865  +94 552 250 125
ආර්.එම්. තිලකරත්න මහතා පරිපාලන නිලධාරි +94 552 250 236 +94 552 250 236
 ඩී.එම්. චන්ද්‍ර සේන මහතා පරිපාලන නිලධාරි ( ග්‍රාම නිලධාරි) +94 552 250 236 +94 552 250 236
ආර්.ඩබ්.අයි. අයිරාංගනි මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 552 250 236 +94 552 250 236
වයි.එම්. බංඩාර යාපා මහතා ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර +94 552 250 236 +94 552 250 236
ජේ.එම්. රම්‍යලතා මිය මුදල් සහකාර +94 552 250 125  +94 552 250 125

News & Events

Scroll To Top