කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
බඩල්කුඹුර pusse ඩී.එම.පී. රංජනී මිය උප්පැන්න/ විවාහ/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් 12 කණුව, පුස්සැල්ලාව, බඩල්කුඹුර +94 552 250 107
+94 778 342 643
කඳුකර badal කේ.එම්. අතුලසේන බංඩාර මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් කොරලේවලව්ව, බඩල්කුඹුර

+94 552 250 361

+94 717 484 737

කොටමුදුන kotamu කේ.එම්. නයනා ප්‍රියදර්ශනි මිය උප්පැන්න/ විවාහ/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් රණුගල්ල, කොටමුදුන, පස්සර

+94 555 072 888

+94 702 252 006

අලුපොත   පී.එම.එම්. ජවාහීර් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අලුපොත, බඩල්කුඹුර ++94 771 306 499
දිස්ත්‍රික්   එම්.සී.එම්. රෆාඩීන් මයා ක්වාසි අලුපොත, බඩල්කුඹුර +94 785 673 922

News & Events

Scroll To Top