ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
මඩුකොටන්අරාව   ඩබ්.බී.ජී.ඩී.එල්.ගමගේ මිය +94 710 466 959
මයිලගස්තැන්න මඩකටනඅරව මයලගසතනන ඩී.එම්. සුරංජ ප්‍රිය සම්පත් මයා +94 702 602 081
මඩුගහපට්ටිය මඩගහපටටය පසසලලව කේ.ආර්.එස්. නේරංග මයා +94 711 845 124
පුස්සැල්ලාව   කේ.මේනකා සෙව්වන්දි මිය +94 784 829 786
තලාවගම තලවගම ආර්.එම්. මංජුල ජයලත් මයා +94 718 960 212 
වාසිපන වසපන ආර්.එම්. දිනුෂා සඳමාලි මිය +94 767 764 192
අංකඩ අකඩ ජී.එම්. රන්දික සුනෙත් මයා +94 717 769 080
ඇත්පට්ටිය   ඩී.එම්.මිහිඳු ප්‍රියදර්ශන මයා +94 728 288 159
දේවතුර ඇතපටටය දවතර එම්.ඩී. නිශාන්ත මයා +94 717 481 698
අතල  අතල පනසසගම  ඩබ්.එස්.කේ.වඩුගේ මයා  +94 715 745 685
පුන්සිසිගම    කේ.එම්.එල්.එස්.කුමාරි මිය  +94 787 202 370
ඇත්තලාමුල්ල  ඇතතලමලල  එච්.එම්.ලසන්ත පුෂ්පකුමාර මයා  +94 713 415 844
කළගහකිවුල  කළගහකවල මතකළයව  ආර්.එම්.වසන්ත රත්නායක මයා  +94 702 602 065
මුතුකෙළියාව    ජී.එම්.ප්‍රියංක‍ා ස්වර්ණපාලි මිය  +94 765 443 275
මීගහයාය  මගහයය බගහපලසස  කේ.එම්.සිසිර කුමාර හේරත් මයා  +94 715 850 361
බෝගහපැලැස්ස    එච්.එම්.සුරේනි පාලිකා මිය  +94 710 495 708
මයියොක්කාවත්ත  මයයකකවතත මඩමගම  ඩී.එම්.අරුණ ශාන්ත මයා  +94 755 665 647
මඩමගම    වයි.එම්.ශෂිකා ඉරෝෂනී මිය  +94 702 650 315
කොටමුදුන  කටමදන  ඩබ්.වී.අනූෂා ප්‍රියන්ති මිය  +94 767 269 901
කරවිල  කරවල කරදගම  කේ.එච්.එම්.වසන්තා හේමකුමාරි මිය  +94 712 831 179
කරඳගම    ඩබ්.බී.ජී.ඩී.එල්.ගමගේ මිය  +94 710 466 959
ඇල්ල    ආර්.කේ.ඩී.දිනූෂා ප්‍රියදර්ශනී මිය  +94 710 437 745
පල්ලේගම  ඇලල පලලගම  ආර්.එම්.පී.එස්.විජේරත්න මිය  +94 710 437 745
වරාදොල  වරදල  ඩී.එම්.ශ්‍රියානි දිසානායක මිය  +94 752 686 148
හිගුරුකඩුව  හගරකඩව  එස්.ස්වර්ණලතා සුදුසිංහ මිය  +94 714 047 699
දඹගහවෙල  දඹගහවල  කේ.එම්.ක්‍රිෂාන්ති හේමලතා මිය  +94 718 682 999
කැලිවැස්ස  කලවසස  වී.ජී.ශිරෝමාලා සුදර්ශනී මිය    +94 721 142 219
මොරටුවගම  මරටවගම  ඩී.එම්.සන්ධ්‍යා කුමුදුනි දිසානායක මිය  +94 712 265 256
ලුණුගල ජනපදය    කේ.එම්.රේණුකා මිය  +94 725 521 446
කටුගහගල්ගේ    එච්.පී.එස්.සංජීවනී මිය  +94 716 666 516
යාකුරාව  යකරව  ඩී.එම්.නිලුකා රොෂානි මිය  +94 710 175 602
මඩුගස්මුල්ල  මඩගසමලල  ඩී.එම්.වජිර සේනාරත්න මයා  +94 723 812 280
බඩල්කුඹුර  බඩලකඹර මලගතනන  ඒ.එම්.එන්.එල්.අබේසිංහ මිය  +94 778 413 353
රණුගල්ල  රනගලල මයනකඳර  ඒ.එම්.මොනිකා ප්‍රියංගනී අධිකාරී මිය  +94 711 466 874
වෑකුඹුර    ආර්.එම්.එන්.ඩී.කරුණාරත්න මිය  +94 773 380 668
තේරප්පහුව    එච්.එම්.එස්.එස්.ප්‍රේමතිලක මිය  +94 705 114 044
අලුපොත  වකඹර අලපත ඩී.එම්.කේ.අයි.දිසානායක මිය +94 716 303 974
නාරංවත්ත  නරවතත ගඩවල කේ.කේ.රංජිත් ගුණපාල මයා +94 776 247 174
ගැඩවිල   එස්.ඩී.එම්.බී.එල්.බී. සෙනෙවිරත්න මයා +94 771 170 255
මාලිගාතැන්න   ආර්.එම්.ඒ.ඩී.රත්නායක මිය +94 714 689 030
මියනකඳුර   ඩී.එම්.බුද්ධික ප්‍රියශාන්ත මයා +94 702 108 725

News & Events

Scroll To Top