ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
මඩුකොටන්අරාව මඩකටනඅරව මයලගසතනන ඩී.එම්. සුරංජ ප්‍රිය සම්පත් මයා +94 711 699 753
මයිලගස්තැන්න මඩකටනඅරව මයලගසතනන ඩී.එම්. සුරංජ ප්‍රිය සම්පත් මයා +94 711 699 753
මඩුගහපට්ටිය මඩගහපටටය පසසලලව කේ.ආර්.එස්. නේරංග මයා +94 711 439 420 
පුස්සැල්ලාව මඩගහපටටය පසසලලව කේ.ආර්.එස්. නේරංග මයා +94 711 439 420
තලාවගම තලවගම ආර්.එම්. මංජුල ජයලත් මයා +94 718 960 212 
වාසිපන වසපන ආර්.එම්. දිනුෂා සඳමාලි මිය +94 767 764 192
අංකඩ අකඩ ජී.එම්. රන්දික සුනෙත් මයා +94 717 769 080
ඇත්පට්ටිය ඇතපටටය දවතර එම්.ඩී. නිශාන්ත මයා +94 717 481 698
දේවතුර ඇතපටටය දවතර එම්.ඩී. නිශාන්ත මයා +94 717 481 698
අතල      
පුන්සිසිගම      
ඇත්තලාමුල්ල      
කළගහකිවුල      
මුතුකෙළියාව      
මීගහයාය      
බෝගහපැලැස්ස      
මයියොක්කාවත්ත      
මඩමගම      
කොටමුදුන      
කරවිල      
කරඳගම      
ඇල්ල      
පල්ලේගම      
වරාදොල      
හිගුරුකඩුව      
දඹගහවෙල      
කැලිවැස්ස      
මොරටුවගම      
ලුණුගල ජනපදය      
කටුගහගල්ගේ      
යාකුරාව      
මඩුගස්මුල්ල      
බඩල්කුඹුර      
රණුගල්ල      
වෑකුඹුර      
තේරප්පහුව      

News & Events

Scroll To Top