ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 

18581662 214394469068500 7799906514870057392 n


 

නම එන්.ජී.එම්.එස්. කුමාර මහතා
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය - රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 •  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වලපනේ
 • සහකාර ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් - හඟුරන්කෙත 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 madam ADS නම  පී.ජී.චන්දිමා ප්‍රේමදාස මෙය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන විශේෂවේදී උපාධිය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය  

ගණකාධිකාරි

 Acc නම එම්.ඩී. සමන්ත මහතා
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 •  සංවර්ධන නිලධාරි - උද්හිද උද්‍යාන හා පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  medam නම කේ.එස්. මධුෂානි රංගනී මිය
සුදුසුකම්
 •  විද්‍යාවේදී උපාධිය - ගිණුම්කරණය (විශේෂවේදී) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය  - ගෝලීය සංවර්ධනය හා සැලසුම්කරණය, අගන්ඩා විද්‍යාලය, නෝර්වේ
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව)- රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • පුහුණු නිලධාරි - සම්පත් බැංකුව
 •  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව

පරිපාලන නිලධාරි

 IMG fc6bacedc843ea9be1610df46b675b98 V නම  ඩී.එම්.එල්.එස්.බණ්ඩාර මෙනවිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය - මානව ජීව විද්‍යාව (විශේෂවේදී) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර -වාරි මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය 
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය 
 • පරිපාලන නිලධාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කතරගම
   

News & Events

Scroll To Top