අපගේ දැක්ම

"සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලයේ දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා, ප්‍රසන්න පරිසරයක් තුළ ප්‍රවර්ධනය කරමින් වඩාත් ජනහිතකාමි, ඵලදායි  පොදු ජන සේවාවක් සැපයීමෙන් සිරිලක පූර්වාදර්ශි රාජ්‍ය ආයතනය බවට පත් වීම".

 

අපගේ මෙහෙවර

"රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුතු කාර්යක්ෂම, තිරසාර, සැලසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම."

බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලයේ විකාශනය

          වර්ෂ 1974 දී බඩල්කුඹුර, බදුල්ල පාර, 10 කණුව එච්.එම්.ගුණසේකර මහතාට අයත් කුලී නිවසක බඩල්කුඹුර ආදායම් පාලක නිලධාරී කාර්යාලය නමින් කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන ලදි. එහි ආදායම් පාලකවරයා වශයෙන් එච්.බී.බාලසූරිය මහතා කටයුතු කරන ලදි. ආහාර මුද්දර (කූපන් පොත්) බෙදා දීම, ගිණි අවි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, දිසාපතිවරයාට ඉඩම් හා අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හා වාර්තා ලබා දීම, එකල මෙම කාර්යාලයේ ප්‍රධාන රාජකාරී විය. එවකට දුරකථන පහසුකම් නොතිබුනු හෙයින් තැපෑල එකම සන්නිවේදන මාධ්‍යය විය.

         1980 වර්ෂයේදී උප දිසාපති කාර්යාලයක් බවට පත් කරන ලදි. එහි උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත) වශයෙන් තිස්ස කේ.වර්ණසූරිය මහතා කටයුතු කරන ලදි.

         1988 වර්ෂය වන විට  ආර්.එම්.තිසාහාමි මහතාට අයත් කුලී නිවසක කාර්යාලය පවත්වාගෙන යනු ලැබූ අතර, එය භීෂණ සමයේදී ගිණිතබා විනාශ කරන ලදි. එසේ විනාශවීමෙන් අනතුරුව, බඩල්කුඹුර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ තාවකාලික කාර්යාලයක් පවත්වා ගෙන යන ලදි.

         වර්ෂ 1990 වන විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් බවට පත්වූ අතර ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩමක් රජයට පවරා ගෙන දැනට බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පවත්වා ගෙන යන ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම අරඹන ලදි. 1990/08/23 දින මෙම ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරන ලදි. එවිට ආර්.ධර්මසිරි පියසේන මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වූ අතර, එස්.බී.එන්.මන්ත්‍රීපාල මහතා මොනරාගල දිසාපතිවරයා විය.

බඩල්කුඹුර කොට්ඨාශයේ සේවය කළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු

නම

තනතුර

සේවා කාලය

එච්.බී. බාලසූරිය මහතා

අදායම් නිලධාරි

1974.07.12 – 1976

එස්.ඒ. සිරිසේන මහතා

උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත)

1976 – 1977

තිස්ස කේ. වර්ණසූරිය මහතා

උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත)     

1977.01.01 – 1979.06.30

ඩබ්.එම්. විජේසූරිය මහතා

උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත)

1979.07.01 – 1981.11.01

විමල් වීරකෝන් මහතා

උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත)

1981.11.02 – 1984.01.01

ඩබ්.ඒ. විජේරත්න මහතා

උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත)

1984.01.02 – 1989.12.31

ආර්. ධර්මසිරි පියසේන මහතා

උප දිසාපති (ආණ්ඩුවේ සහකාර ඒජන්ත)

1990.01.01 – 1992.08.16

ඒ.එස්. කළුආරච්චි මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1992.08.17 – 1995.01.01

ඒ. කුලතුංග මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1995.01.02 – 1996.02.01

එස්.ඩී. කීර්තිසිංහ මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1996.02.02 – 1999.07.18

එච්.එම්. විජේසේන මහතා (වැ.බැ.)

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1999.07.19 – 2000.01.31

ජී.ඒ.සී. ද සිල්වා මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2000.02.01 – 2001.11.26

ටී.බී.එම්. අතපත්තු මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2001.11.28 – 2006.05.17

ඩී.එම්. කරුණාරත්න මහතා (වැ.බැ.)

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2006.05.21 – 2006.10.31

ඩබ්.එස්.අයි. විජේසේකර මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2006.11.01 – 2008.11.22

ටී.පී. අනුර හේමකුමාර මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2008.12.01 – 2010.07.28

ආර්.එම්.ජේ.සී. රත්නායක මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2010.08.05 – 2013.01.31

ජී.යු.කේ. අල්ගේවත්තගේ මහතා (වැ.බැ.)

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2013.02.01 – 2013.03.07

කසුන් එස්.කේ. වැල්ලහේවා මහතා

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2013.03.18  - 2017.12.03

කේ.ප්‍රගීත් කුලතිලක මහතා (වැ.බැ.) ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2017.02.05 - 2018.08.02

කේ.ප්‍රගීත් කුලතිලක මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2018.08.03 - 2019.02.01

කේ.ප්‍රගීත් කුලතිලක මහතා(වැ.බැ.) ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2019.02.01 - 2019.04.03
එන්.ජී.එම්.එස්. කුමාර මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2019.04.03 සිට මේ දක්වා

News & Events

Scroll To Top